Union  Krásnoočko

* 1.3.2013

Otec Arex v.d. Pelzmühle
Matka  Tammy v. Melanchthon
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: p. Datschenko, Ostrov